Кредити

Каква е давността  на задълженията ми по кредит? За кого важи давноста?

Взетото решение  давност на задълженията засяга единствено и само физически лица и основно за задължения, произтичащи от кредит или заем. Те не касаят вземания за: неоснователно обогатяване; издръжка; непозволено увреждане; трудово възнаграждение; обезщетения по Кодекса на труда; приватизационна сделка или имущество.

 Давността по задължението започва да тече в момента, в който вземането ( кредита) е станало изискуемо – т.е от съответния падеж, ако вземането не е отсрочено или разсрочено и съответно има нов падеж, или – при обявяване на предсрочна изискуемост – от датата на нейното обявяване и тече, независимо от нейното прекъсване.

Процедура при заварени случай

При заварени случаи давността на задължението започва от момента, в който издаденият в полза на кредитора изпълнителен лист е влязъл в сила, в случай, че няма образувано изпълнително дело, съответно – от първото поискано изпълнително действие, ако има образувано изпълнително дело.

Пример

Длъжник има издаден изпълнителен лист на 01.04.2015г. /или по-рано/, длъжникът не е възразил срещу издаването му, образувано е изпълнително дело на 15.05.2015г. /или по-рано/ и е наложен запор на сметки или движима вещ, възбрана на недвижим имот и други, извършени на 31.05.2015г.,  абсолютната давност към момента на влизане на закона в сила, ще е изтекла, независимо от последващите действия на съдебния изпълнител /последващи запори, описи и т.н/, като този принцип ще важи, разбира се и за аналогични случаи с по-ранни или по-късни дати, но обхванати от такъв 10-годишен период.

За кого не важи

 По отношение на новата 10-годишна давност остават в сила и разпоредбите на чл. 115 и чл. 118 от ЗЗД, а именно, че: „Давност не тече:

–  между деца и родители, докато последните упражняват родителски права;

– между съпрузи;

–  за вземанията на лица, чието имущество по закон или по разпореждане на съда е под управление, срещу управителя, докато трае управлението;

–  за вземанията за обезщетение на юридически лица срещу техните управители, докато последните са на служба;

–  между намиращи се под настойничество или попечителство и техните настойници или попечители, докато трае настойничеството или попечителството;

–  докато трае съдебният процес относно вземането /като тази точка би следвало да се прилага само при заварени случаи/.

–  за вземанията на ненавършили пълнолетие и на поставени под запрещение лица за времето, през което нямат назначен законен представител или попечител, и 6 месеца след назначаването на такъв или след прекратяването на недееспособността;

Важно

Важно е да се знае, че, макар и при изтекла давност, дори и да направим едно плащане, дори не на цялата дължима сума, дори не на една вноска, а дори и на един лев само, същото се счита за признаване на дълга  и от момента на извършването му започва да тече нова погасителна давност.

Затова и ви съветвам, при тормоз от страна на колекторски фирми /и ако сте наясно, че е изтекла погасителната давност за задълженията ви/ да запазите спокойствие и, когато ви заплашат с „даване на съд”, с бодър дух и демонстриране на съпричастност да ги уведомите, че сте съгласни и нямате търпение това да се случи.

Източник: https://pss.bg/

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Кредити независимо от ЦКР

Как да изберем изгодна банка или кредитна компания?

Кредит до 15000 лв