Кредити

Класификация на видовете кредити

Няма единна класификация на видовете заеми. Можем да ги организираме според различни критерии, например според дестинацията, гаранцията, получателя на заема, заемодателя, времето на концесията, предоставената сума, гаранцията или изискванията и т.н. В тази статия ще се спрем на двете най-често срещани класификации: видове кредити според срока на падежа и според предназначението на парите.

Видове кредити според срока на падежа

-Краткосрочни заеми. Кредити се отпускат за максимален срок от една година.

-Средносрочни заеми. Заеми, чийто падеж варира от една година до три години.

-Дългосрочни заеми. Заеми, чийто период на погасяване е по-дълъг от три години.

Видове кредити според предназначение или предназначение

1.Лични заеми

Тези заеми се използват за финансиране на специфични нужди в даден момент. Обикновено са малки суми, които се използват за финансиране на неочаквани разходи, пътувания, ремонти, сватби и т.н.

2. потребителски кредити

Потребителските заеми се използват за финансиране на дълготрайни потребителски стоки като автомобили, мебели или уреди.

Както личните, така и потребителските заеми обикновено са по-малки заеми със сравнително кратък период на погасяване.

3. Студентски заеми

Тези видове заеми са много популярни в Обединеното кралство и Съединените щати, въпреки че използването им става глобално. Това са заеми, насочени към финансиране на записване в университет, следдипломно обучение или магистратура. Лихвените проценти на студентските заеми са по-евтини от тези на личните заеми.

4. Ипотечни кредити

При тези заеми субектът оставя пари въз основа на реална гаранция, която се състои от ипотека върху недвижим имот (дом, гараж, складово помещение, помещения, слънчева енергия и др.). Това са средносрочни заеми (между 15 и 30 години). Можем да намерим различни видове ипотечни заеми в зависимост от лихвения процент (фиксиран, променлив или смесен), вида на таксата, която плащаме или вида на валутата, в която се изплаща заемът (обикновена или в чуждестранна валута).

  Нуждаете се от помощ сега? Бързи кредити с одобрение без поръчители

5. Кредити за фирми

Заемите за компании са един от най-използваните начини от компаниите за получаване на финансиране, било то за производство, инвестиции в дълготрайни активи, за целите на разширяване или за стартиране на различни проекти. Понастоящем можем да намерим алтернативи за финансиране като групово кредитиране или групово финансиране , нови модели, които след финансовата криза представляват единственият начин за получаване на финансиране за много малки и средни компании. В бизнес заемите можем да намерим:

– Краткосрочните бизнес заеми са насочени например към компании, които се нуждаят от конкретно финансиране за производствени кампании, към компании с входящи и изходящи потоци, които не съответстват и имат проблеми с ликвидността, или към компании, които ще направят инвестиции, които се амортизират в кратък период от време.

– От друга страна, средносрочните и дългосрочните бизнес заеми са посочени за компании, които току-що са създадени и се нуждаят от външен капитал. Тези средства се използват за инвестиции в оборудване и технически инсталации или в нематериални активи.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Кредит за 1 ден

Сравнение потребителски кредити

Искам кредит