Кредити

Кредит с фиксирана лихва

Защо да изберем кредит с фиксирана лихва?

Фиксиран лихвен процент е този, чиято стойност и размер остават еднакви и постоянни през целия срок на предоставения заем или кредит, за разлика от променливия лихвен процент, който се преразглежда на всеки определен период от време и се променя, за да се адаптира към икономическия и финансовия контекст в този момент. Фиксираният лихвен процент предполага по-голям риск за предприятието, отпускащо кредита, предвид невъзможността за адаптиране на условията на кредита към текущата ситуация, поради което фиксираният лихвен процент обикновено е по-висок от променливия лихвен процент.

Какво представляват лихвените проценти?

Лихвените проценти могат да бъдат фиксирани, променливи или смесени.

1.Фиксирана лихва:

Този лихвен процент остава постоянен през целия срок на заема. Той не зависи от текущия пазарен лихвен процент, т.е. ако той се повиши, няма да бъдем ощетени, но ако се понижи, също няма да спечелим.

Той се изчислява чрез осредняване на лихвените проценти от предходните месеци.

2.Променлив лихвен процент:

Той се актуализира и размерът му се преразглежда в сроковете, определени от финансовата институция. При променливата лихва сме облагодетелствани от намаляването на лихвения процент, но сме засегнати и от повишаването му. Обикновено се установява диапазон, в който лихвеният процент се колебае. Срокът за погасяване може да бъде по-дълъг от този на фиксираната лихва.

3.Смесена лихва:

При този вид лихвен процент през първите години от кредита, лихвеният процент е фиксиран, а през останалото време, до прекратяването му, той е променлив.

Какви са лихвените проценти?

Лихвените проценти се прилагат по различни начини и за различни периоди от време, така че е важно да знаете какъв процент ви се начисляваю.

Най-често използваните лихвени проценти са номиналният лихвен процент и ефективният годишен лихвен процент или еквивалент.

1.Номинален лихвен процент:

Този лихвен процент е проста лихва и съответства на процента, който ще бъде добавен към първоначалния капитал като компенсация през даден период от време, който не е задължително да бъде една година.

По принцип, когато финансовите институции или банките ни отпускат заем, те ни показват номиналния месечен лихвен процент. Това се прави, за да ни накарат да повярваме, че ни таксуват много малко пари за кредита, който ни отпускат.

2.Ефективен годишен лихвен процент:

Известен още като годишен процент на разходите, това е съставен лихвен процент, включващ номиналния лихвен процент, банковите такси и комисиони, както и срока на транзакцията. Този лихвен процент е пълната компенсация, която финансовата институция получава за това, че ни е отпуснала парите.

Подобно на номиналния лихвен процент, ефективният годишен лихвен процент зависи от периода от време, през който се плаща лихвата.

Много е важно да попитате финансовата си институция дали има санкции за предсрочно погасяване, в случай че решите да направите капиталово погасяване, за да намалите лихвите по дълга.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Бързи кредити София

Кредит на вноски

Давност на задължения към банка