Любопитно

Как се измерва нивото на шума в околната среда?

Съществуват лаборатории, които са акредитирани и се занимават с измерване на нивото на шума, включително в жилищни помещения, в работни помещения и в околната среда. Възможно е измерване на шум в апартамент с изготвяне на официален протокол само с проверен уред (шумомер), с контрол на стабилността на калибриране между сериите от измерване.

Домакинските шумомери в жилищата могат да се използват за получаване на обща представа за нивото на шума, но само акредитирани специалисти от лицензирани дружества могат официално да измерват шума. Всички показатели на апаратите се записват в протокола и носят печата на лабораторията.

Това се прави с цел контрол на нивото на шума в жилищни райони, в жилищни и обществени сгради и помещения.

В България измерването на шум в околната среда става съгласно Приложение № 2 на Наредба №6 от 26 юни 2006 г. относно показателите за шум в околната среда, отразяващи нивото на дискомфорт през различните части на денонощието. Максималните стойности на показателите за шум в околната среда, начините за определяне на стойностите на показателите за шум и на вредните за здравето последици от шума върху здравето на хората (ДВ. Бр.58/2006 г.) е документ, описващ настоящите техники за измерване на шума, чието прилагане ви позволява да използвате резултатите от измерванията за всякакви цели. Можете законно да подадете жалба при неспазване на тези граници по съдебен ред, обръщайки се към легализирано дружество. То ще използва сертифициран шумомер, подходящ за измерване на домашния шум или шума в околната среда, какъвто в урбанизираните райони се поражда в следствие на бързоразвиващите се технологии и използването на транспортна техника, селскостопанска техника, домашни електроуреди, промишлени машини и други.

  Как да говорим интелигентно?

Протоколът за измерване е документ, който има юридическа сила. С негова помощ можете да докажете нарушение на санитарните стандарти и да защитите правото си на живот в комфортни условия.

Кой се занимава с измерването на шум?

Извършването на измервания на нивото на шума, включително авиационния шум, измерванията за изготвяне на проекти, програми за индустриален контрол на околната среда, инженерни и екологични проучвания, оценка на качеството на живот на населението и други цели е отговорно събитие, което изисква обучение. Тези дейности изискват работата на висококвалифицирани специалисти, наличие на инструментална база и валиден сертификат със съответната област на акредитация. Работата се извършва в съответствие с приетите разпоредби и стандарти, определящи методите за измерване на шума.

Сподели, ако ти харесва :)

Вижте още

Генерациите в българското общество

10-е факта трябва да знаете за запазване на ценности заключени в сейфове

Търсени за подарък: Какво прави часовниците Casio G-Shock толкова популярни